Thế nào là chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học 

Thế nào là chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học 

Khái niệm 

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học là hệ thống các yêu cầu cơ bản bao gồm tư cách đạo đức giáo viên, tác phong nghề giáo, phẩm chất chính trị và kỹ năng sư phạm mà các giáo viên cần phải đặt được để đáp như nhu cầu giáo dục học sinh Tiểu học một cách toàn diện.

Mục đích chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học 

Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên bạc Tiểu học về các nhiệm vụ cũng như mục tiêu giáo dục hiệu quả, đồng thời đổi mới và cải cách nhiệm vụ để nâng cao tinh thần của mỗi người giáo viên.

Giúp giáo viên Tiểu học tự đánh giá năng lực bản thân và tìm cách thay đổi để rèn luyện và nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức, phẩm chất.

thay đổi để rèn luyện và nâng cao trình độ nghiệp vụ
Thay đổi để rèn luyện và nâng cao trình độ nghiệp vụ

Tạo động lực cho giáo viên Tiểu học phấn đấu trong công việc và phát triển năng lực nghề nghiệp. 

Các phẩm chất và tiêu chí đánh giá 

Tiêu chí là yêu cầu về phẩm chất, năng lực thành phần của tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được đánh giá theo 3 mức độ mức đạt, mức khá, mức tốt. 

– Mức đạt: Có phẩm chất, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong dạy học và giáo dục học sinh theo quy định;

– Mức khá: Có phẩm chất, năng lực tự học, tự rèn luyện, chủ động đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Mức tốt: Có ảnh hưởng tích cực đến học sinh, đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông và phát triển giáo dục địa phương.

Đối với tiêu chuẩn 1

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo, khi đánh giá phẩm chất nhà giáo sẽ dựa trên các tiêu chí sau:

–  Đạo đức nhà giáo

Phẩm chất nhà giáo
Tiêu chuẩn phẩm chất nhà giáo

– Phong cách nhà giáo

Đối với tiêu chuẩn 2

Tiêu chuẩn 2:  Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật, không ngừng nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn để kịp thỏa mãn được nhu cầu đổi mới của giáo dục. Trong tiêu chuẩn này sẽ có các tiêu chí như:

– Phát triển chuyên môn bản thân

– Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển
Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển

– Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

– Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

– Tư vấn và hỗ trợ học sinh

Đối với tiêu chuẩn 3

Tiêu chuẩn 3: Xây dựng môi trường giáo dục. Nghiêm túc thực hiện môi trường giáo dục lành mạnh, vui tươi, không bạo lực và an toàn sức khỏe.

hực hiện môi trường giáo dục lành mạnh, vui tươi, không bạo lực và an toàn sức khỏe.
Thực hiện môi trường giáo dục lành mạnh, vui tươi, không bạo lực và an toàn sức khỏe

Yêu cầu phẩm chất năng lực trong tiêu chuẩn này là:

– Xây dựng văn hóa nhà trường

– Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

– Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Đối với tiêu chuẩn 4

Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp liên kết phối hợp chặt chẽ với nhau

Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí đặt ra đối với tiêu chuẩn trên bao gồm:

– Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

– Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

– Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Đối với tiêu chuẩn 5

Tiêu chuẩn 5:  Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục. 

Tiêu chuẩn này sẽ có các tiêu chí như:

– Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

– Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Tóm lại dựa trên mỗi tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, giáo viên có tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học. Ngoài những thông tin này các bạn có thể tìm hiểu thêm các kiến thức khác như cách soạn giáo án, tác phong giáo viên để mở rộng tư duy của mình về nghề nghiệp hiện tại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *